Barya

Barya

“Kupkupin niyo ako at pahalagahan, ibabalik ko sa inyo ibayong kasaganaan”